ПРАКТИЧНА ГРАМАТИКА ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ

Викладач: Толмачова Катерина Михайлівна, викладач кафедри романської філології.

Рік підготовки: 4

Семестр: 7

Кількість кредитів: 2

Загальна кількість годин: 60

Призначення навчальної дисципліни.

Дисципліна є необхідним підґрунтям для професійної діяльності майбутнього викладача та основним компонентів у формуванні мовної і мовленнєвої компетентності.

Мета вивчення навчальної дисципліни.

Розширення, поглиблення та систематизація знань у галузі практичної граматики, формування лінгвістичної компетенції студентів.

Завдання вивчення навчальної дисципліни:

1. засвоєння студентами граматичних та синтаксичних особливостей французької мови;

2. стимулювання  самостійної роботи студентів;

3. розширення рамок лінгвістичної та граматичної освіти;

4. стимулювання інтересу до подальших науково-практичних досліджень.