Навчання зробить з мавпи людину

Навчальна дисципліна відльного вибору -  Етологія викладаеться у здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня другого року навчання .

Мета та завдання навчальної дисципліни

Метою викладання навчальної дисципліни «Етологія» є сформувати у магістрів знання з наукового розуміння загального процесу становлення та розвитку психіки, проблеми біологічного і соціального в поведінці, ролі біологічних детермінант у психіці.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Етологія» є розкриття процесів розвитку психіки у філогенезі та онтогенезі, а також питання, пов’язані з біологічними передумовами антропогенезу. Детально розглядаються умови виникнення психічних процесів та етапи їх розвитку, становлення соціальності у тваринному світі як передумова соціуму людини, а також відносини між тваринами в угрупуваннях, перебудованих на ієрархічному принципі та принципі територіального розподілення ресурсів.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми магістри повинні:

знати:

·   основні проблеми етології;

·   концепції і моделі класичної етології і сучасну їх інтерпретацію;

·   об’єктивні методи вивчення поведінки і психіки тварин;

·   індивідуальні форми поведінки тварин;

·   суспільна поведінка тварин;

·   здібності тварин до узагальнення та абстракції;

·   порівняльну характеристику і морфологічні основи розсудливої діяльності тварин.

вміти:

·   аналізувати результати експериментальних досліджень;

·   володіти основними методами дослідження поведінки тварин;

·   володіти методами з вивчення здатності тварин до екстраполяції направлення руху харчового подразника, який зникає з поля зору.