Дисципліну «Біосферологія та біоіндикація  довкілля» пропонуємо для  здобувачів І курсу вищої освіти другого магістерського рівня галузі знань 01 Освіта/Педагогіка спеціальності  014  Середня освіта (Біологія та здоров'я людини) у ІІ семестрі в обсязі: лекцій – 20 год., практичних занять – 10 год., лабораторних занять – 10 год., самостійної роботи – 80 год.

«Біосферологія та біоіндикація довкілля» є невід’ємною частиною в підготовці фахівця в галузі біології та здоров’я людини. 

Мета курсу - формування  світоглядної біосферно-ноосферної концепції сприйняття глобальної екосистеми Землі, закономірностей функціонування біосфери, основних геохімічних процесів й функцій живої речовини в колообізі хімічних елементів, динаміку та еволюцію біосфери, ноосферний етап розвитку біосфери Землі та екологічні механізми, що обумовлюють зміни стану довкілля і можливості їх визначення за допомогою методів біоіндикації.

Завдання вивчення дисципліни полягають у:

−        формуванні екологічної культури та свідомості студентів, на основі біосферно-ноосферної концепції українського вченого В.І. Вернадського.

−         вивченні структурно-функціональної організації глобальної екосистеми Землі та її основних структурних компонентів, меж поширення живих організмів та ролі обмежуючих факторів у їх розподілі в біосфері;

−        виявленні закономірностей та механізмів функціонування біосфери, основних геохімічних процесів й функції живої речовини в колообігах  хімічних елементів, динаміки та еволюції біосфери, її ноосферного етапу.  

−        визначенні змін стану довкілля за допомогою методів біоіндикації і різних організмів-біоіндикаторів

−        вмінні правильно використовувати отримані теоретичні знання у своїй професійній діяльності щодо визначення суті екологічних проблем довкілля, запобігання екологічно негативних наслідків господарської діяльності людей, самостійно розробляти практичні заходи щодо покращення екологічного стану екосистем і біосфери загалом й нейтралізації існуючих екологічних загострень.