Дисципліна "Журналістська майстерністьналежить до блоку дисциплін вільного вибору циклу професійно-орієнтованих дисциплін і розрахована на здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти 1 курсу. Викладається у  І семестрі.

 Метою навчальної дисципліни «Журналістська майстерність» є засвоєння студентами теоретичних знань та опанування навичками в галузі практичної журналістики.

 Основними завданнями вивчення  цієї дисципліни  є ознайомлення з поняттями про журналістську творчість та журналістську майстерність; засвоєння основних понять про структурно-композиційні особливості журналістського тексту; опанування методами і прийомами в журналістській творчості та вироблення відповідних навичок і вмінь, які допоможуть створювати якісний журналістський текст; знайомство зі специфікою різних видів медіа та особливостями журналістської діяльності в них.