Курс "Основи медичних знань" читається на 1 курсі у першому семестрі, включає 6 лекційних годин, 4 години практичних занять і 18 годин самостійної роботи. В кінці курсу залік. 

Метою викладання навчальної дисципліни «Основи медичних знань» є ознайомлення студентів з основами медичної допомоги; навчити правильно поводити себе в ситуаціях, пов’язаних із загрозою для життя; навчити оцінювати стан здоров’я дитини та надавати першу медичну допомогу, а також підготовка висококваліфікованих фахівців, професійного педагогічного персоналу шкільних закладів і надати студентам основні знання про фізіологічні процеси, та вікові особливості організму, що розвивається, його взаємодію з навколишнім середовищем. Озброїти розумінням закономірностей процесів в організмі, які відбуваються у травматичних ситуаціях.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Основи медичних знань» є:

1. Розглянути здоров’я, фізичний розвиток і фізичне виховання дітей та зосередити основну увагу на особливостях розвитку дітей шкільного віку;

2. Сформувати у студентів вміння надавати першу допомогу при нещасних випадках і травмах та уявлення про ознаки цих станів, профілактичні заходи;

3. Оволодіти засобами парентерального введення лікарських препаратів: внутрішньом’язово, підшкірно;

4. Оволодіти навиками вимірювання температури тіла людини, пульсу, артеріальний тиск;

5. Володіти навичками долікарської диференціальної діагностики раптових захворювань дітей;

6. Обирати методи надання першої допомоги хворій дитині;

7. Проводити профілактичні заходи щодо попередження дитячої захворюваності;

8. Сформувати вміння санітарно – освітньої роботи з дітьми, щодо виховання гігієнічних навичок;

9. Сприяти розширенню світогляду, формуванню медико-педагогічного підходу до гострих проблем навчання, виховання та охорони здоров’я дітей з урахуванням їх вікових та особистих можливостей.