Добрий день, шановні здобувачі!

Вітаю Вас на сторінці курсу «Комп’ютерні технології в логопедичній роботі». Для заочної форми згідно з навчальним планом навчання на вивчення курсу відводиться 3  кредити ECTS (90 годин), що включають: 6 год лекцій, 10 год. практичних занять, 74 год. самостійної роботи.

Мета та завдання навчальної дисципліни

Метою викладання навчальної дисципліни «Комп’ютерні технології в логопедичній роботі» є формування у здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти готовності застосовати інформаційні технології в процесі логокорекційної роботи з дітьми, що мають порушення мовлення.

Дисципліна входить у цикл вибіркових дисциплін та спрямована на поглиблення теоретичних знань, формування умінь і навичок відображених в освітньо-професійній програмі.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Комп’ютерні технології в логопедичній роботі» є:

- формування у здобувачів вищої освіти системи теоретичних знань про місце та роль інформаційних технологій у професійній діяльності;

- ознайомлення із сучасними методиками використання інформаційних технологій під час  логокорекційних занять;

- формуванні у здобувачів здатності до використання сучасних засобів збору і обробки інформації в професійній діяльності;

- стимулюванні здобувачів до самостійної творчої діяльності при засвоєнні дисципліни і формування необхідних компетенцій.