Навчальна дисципліна «Етнодемографічні процеси в середньовічній Європі» відноситься до блоку дисциплін вільного вибору здобувачів першого бакалаврського рівня освіти.

На вивчення дисципліни відводиться 3 кредити ЄКТС 90 годин.

Метою викладання навчальної дисципліни «Етнодемографічні процеси в середньовічній Європі» є формування чіткого уявлення про етнічну та демографічну історію народів Європи від доби Великого переселення народів до кінця Пізнього Середньовіччя.


Основними завданнями вивчення дисципліни «Етнодемографічні процеси в середньовічній Європі та Україні» є: 1) сформувати цілісне уявлення про основні етапи етнічної історії європейських народів з урахуванням демографічного аспекту проблеми протягом V – XVI ст.; 2) сприяти поглибленню розуміння основних закономірностей процесу відтворення населення у середні віки; 3) розглянути основні показники етнічного відтворення населення: народжуваність, смертність, шлюбність, міграційні процеси, їх вплив на динаміку народжуваності в окремих етносів; 4) дослідити процеси урбанізації та її етнічні аспекти у добу Середньовіччя; 5) сформувати власну позицію щодо основних дискусійних проблем етнодемографічної історії Європи у V – XVI ст.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 3 кредити ЄКТС 90 годин.