Програма нормативної навчальної дисципліни «Нова і новітня історія країн Європи, Америки, Азії та Африки», складена відповідно до ОП "Історія, правознавство та суспільствознавчі дисципліни" підготовки фахівців освітнього рівня «бакалавр» галузі знань 01 Освіта / Педагогіка спеціальності 014.03 Середня освіта (Історія). Навчальна дисципліна розрахована на 7 кредитів ECTS (210 годин): 38 год лекцій, 46 год семінарських занять, 210 год самостійної роботи. Читається на 2 курсі у 3 та 4 семестрах. Форми підсумкового контролю: залік (3 семестр), іспит (4 семестр).

Призначення навчальної дисципліни. Навчальна дисципліна «Нова і новітня історія країн Європи, Америки, Азії та Африки» допомагає здобувачам вищої освіти першого (бакалаврського) рівня визначити загальні тенденції соціально-економічного, суспільно-політичного, духовно-культурного розвитку країн світу, міжнародних відносин у новий і новітній час, розглянути сучасні підходи до вивчення нової і новітньої історії країн Європи, Америки, Азії та Африки, що намітилися в сучасній гуманітаристиці, ознайомитися з дискусійними питаннями та базовою історіографією курсу.

Метою викладання навчальної дисципліни «Нова і новітня історія країн Європи, Америки, Азії та Африки» є історичний огляд розвитку країн і народів Європи, Америки, Азії та Африки у новий і новітній час.

Основні завдання вивчення дисципліни "Нова і новітня історія країн Європи, Америки, Азії та Африки»: 1) з’ясувати закономірності і специфіку історичного розвитку, простежити еволюцію народів Європи, Америки та афро-азійського регіону у новий і новітній час, проаналізувати їхній внесок у розвиток світової культури; 2) дослідити причини, що привели до трансформації держав Азії і Африки із високою стародавньою культурою у відсталі, залежні і колоніальні країни; 3) з’ясувати причини «піднесення Заходу» і переходу лідерства у розвитку світу до народів Європи і Північної Америки; 4) визначити вплив колоніалізму на соціально-економічний і політичний розвиток колоній, а також місце і роль країн Сходу у всесвітньо-історичному процесі; 5) з’ясувати закономірності та особливості історичного розвитку країн Європи, Америки, Азії та Африки в період новітньої історії (Версальсько-Вашингтонська система міжнародних відносин, демократичні та тоталітарні режими у міжвоєнний період, участь країн світу в Другій світовій війні, формування Ялтинсько-Потсдамської системи міжнародних відносин, «холодна війна», процес деколонізації та вибір шляхів розвитку країнами Сходу, політичні та економічні успіхи країн Північної Америки та Західної Європи, участь у процесах глобалізації та регіональної інтеграції, повсякденне життя і культура); 6) розвинути у студентів навички оволодіння сучасним методологічним інструментарієм для аналізу соціально-економічного, політичного і культурного життя народів Європи, Америки, Азії та Африки; 7) виявити історичні корені тих явищ, які простежуються сьогодні в різних країнах світу; 8) узагальнити фактологічний і проблемний матеріал, розглянути сучасні підходи до вивчення нової і новітньої історії країн Європи, Америки, Азії та Африки, що намітилися в сучасній гуманітаристиці; 9) ознайомитися з дискусійними питаннями та базовою історіографією курсу.