Дисципліна «Основи режисури та Event-Art технології у ЗЗССО» сприяє наданню цілісного уявлення про сутність режисерської діяльності та оволодіння її основами для послідуючої професійної діяльності вчителя музичного мистецтва; наданню знань щодо теорії та історії театральної та шкільної режисури; ознайомлення з основами режисерського бачення та постановки програм у музично-освітній сфері. 

«Основи режисури та Event-Art технології у ЗЗССО » є варіативною навчальною дисципліною і складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра спеціальності 014 «Середня освіта (Музичне мистецтво)». Вона містить лекційний курс, семінарські заняття і самостійну роботу здобувачів. Для вивчення дисципліни передбачено два семестри.