Дисципліна «Матеріалознавство та обладнання швейного виробництва» шифр 1.14 є дисципліною нормативної частини професійного циклу навчального плану спеціальності 022 Дизайн з напряму підготовки 022.02 «Дизайн одягу». Дана дисципліна вивчається у другому семестрі на першому курсі. Всього на її вивчення відводиться 120 години, з них 48 годин - аудиторні заняття з них 12 год. лекційних та 36 год. практичні заняття, на самостійну роботу студентів з даної дисципліни відводиться 72 години.

Програма курсу містить п'ять модулів, після закінчення вивчення кожного розділу студентам пропонуються контрольні запитання та тестування, яке допомагає закріпити вивчений матеріал.