Програма нормативної навчальної дисципліни «Організація дизайнерської діяльності» складена відповідно до освітньої програми "Дизайн" підготовки фахівців другого "магістерського"  рівня вищої освіти, галузі знань 02 Культура і мистецтво, спеціальності 022 Дизайн.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 3 кредита ЄКТС 90 годин.