Мета курсу

узагальнити та поглибити  теоретичні знання про офіційно-діловий стиль як один із функціональних різновидів сучасної української літературної мови як у її синхронії, так і діахронії; 

удосконалити навички укладання ділових паперів відповідно до норм їх формального та змістового оформлення; 

більш досконало оволодівати технікою перекладу та редагування текстів офіційно-ділового стилю, ділових паперів зокрема;

сприяти формуванню культури усного та писемного офіційно-ділового мовлення.