Курс "Історія європейського мистецтва (від печерного розпису до модерну)" вивчається у 2 семестрі 2 рівня вищої освіти. Мета - ознайомлення студентів з основними досягненнями європейського образотворчого мистецтва та формування у студентів системних знань про розвиток основних видів мистецтва від найдавніших часів до наших днів. Курс покликаний сприяти збагаченню духовного світу студента, вихованню вміння бачити й розуміти твори мистецтва, сприймати  художню культуру як невід’ємну частину загального розвитку і становлення компетентності  сучасного фахівця. На вивчення навчальної дисципліни відводиться 3 кредити ЄКТС 90 год.

Розробник курсу - проф. Рябченко О.Л.