Курс викладається на 1 курсі у 2 семестру 
здобувачам освіти рівня "бакалавр" спеціальності 014 "Середня освіта (фізика)" 
на Фізико-математичному факультеті 
в об'ємі 3 кредитів (90 годин, з яких 48 аудиторних)

Форма контроля: Залік та Іспит. Форма проведення: заліку - ПМК, іспиту - (комбінована) тест + практичне завдання на ПК.

Курс спрямовано на системне розуміння організації та дидактичних можливостей сучасних комп'ютерних мереж майбутніми вчителями фізики та виробітку вмінь щодо застосування їх можливостей в освітньому процесі .ДК є продовженням (2 семестр річного курсу) однойменної дисципліни.

Дисципліна є нормативною, професійної складової навчального плану спеціальності 014 Середня освіта (інформатика) та викладається на 1 році навчання студентам фізико-математичного факультету в об'ємі 3 кредитів (90 годин), з яких 30 аудиторних (12 лекційних та 28 лабораторних годин). Дисципліна завершується заліком та іспитом. 

Курс спрямовано на оволодіння основними прийомами комп’ютерної графіки; формування навичок ефективного застосування графічних редакторів для розв’язування різноманітних задач, зокрема, пов’язаних з майбутньою професійною діяльністю.

Програма нормативної навчальної дисципліни «Базові інформаційні технології» складена відповідно до освітньо-професійної програми «Інформатика в закладах освіти», галузі знань "01 Освіта/Педагогіка" спеціальності "014. Середня освіта (Фізика)" для отримання освітнього ступеня "бакалавр". 

Курс "Базові інформаційні технології" є фундаментальною навчальною дисципліною, яка розкриває теоретичні та практичні питання створення, розвитку і впровадження ІКТ у навчальний процес. Викладання дисципліни передбачає опанування студентами базовими інформаційними технологіями, методичним та програмним забезпеченням курсу.

Рік вивчення дисципліни - 1, семестр - 1. 

Загальна кількість годин курсу – 90 (кредитів  – 3, змістових модулів – 4).

Аудиторна робота: 36 годин (12 лекційних, 24 лабораторних)

Самостійна робота: 54 години

Передбачена форма контролю: іспит

Програма нормативної навчальної дисципліни «Теоретичні основи інформатики» складена відповідно до освітньо-професійної програми «Інформатика в закладах освіти», галузі знань "01 Освіта/Педагогіка" спеціальності "014. Середня освіта (Інформатика)" для отримання освітнього ступеня "бакалавр". 

Курс "Теоретичні основи інформатики" є фундаментальною навчальною дисципліною, яка вивчається в 2-ох семестрах. Викладання дисципліни в 1 семестрі передбачає опанування студентами компетенцій, спрямованих на створення цілісного уявлення та розуміння про інформацію, інформаційні процеси, методи і технології опрацювання даних; вивчення логічних основ комп’ютера, основних принципів комп'ютерного моделювання та основ алгоритмізації.

Рік вивчення дисципліни - 1, семестр - 1, 2. Загальна кількість годин курсу – 240 (8 кредитів).

У 1 семестрі передбачено:
Загальна кількість годин – 120 (кредитів  – 4, змістових модулів – 4).
Аудиторна робота: 42 години (14 лекційних, 28 лабораторних)
Самостійна робота: 78 годин
Передбачена форма контролю: іспит


Програма нормативної навчальної дисципліни «Теоретичні основи інформатики» складена відповідно до освітньо-професійної програми «Інформатика в закладах освіти», галузі знань "01 Освіта/Педагогіка" спеціальності "014. Середня освіта (Інформатика)" для отримання освітнього ступеня "бакалавр". 

Курс "Теоретичні основи інформатики" є фундаментальною навчальною дисципліною, яка вивчається в 2-ох семестрах. Викладання дисципліни в 2 семестрі передбачає опанування студентами компетенцій, спрямованих на створення цілісного уявлення та розуміння про ....

Рік вивчення дисципліни - 1, семестр - 1, 2. Загальна кількість годин курсу – 240 (8 кредитів).

У 2 семестрі передбачено:
Загальна кількість годин – 120 (кредитів  – 4, змістових модулів – 4).
Аудиторна робота:    години (  лекційних,  лабораторних)
Самостійна робота:  годин
Передбачена форма контролю: іспит


Курс "Інформаційні технології в професійної діяльності" 
викладається на 1 курсі у 1 та 2 семестрах 
здобувачам освіти рівня "бакалавр" спеціальності 014 "Середня освіта (математика)" 
на Фізико-математичному факультеті 
в об'ємі 4 кредитів (120 годин, з яких 72 аудиторних)

Форма контроля: Екзамен. Форма проведення: комбінована – тест + практичне завдання на ПК.

Курс спрямовано на ознайомлення майбутніх вчителів математики із дидактичними можливостями сучасних цифрових ресурсів та виробітку вмінь щодо їх застосування.


Курс "Архітектура ПК та його базове програмне забезпечення" призначено для студентів 1 курсу фізико-математичного факультету, які навчаються за спеціальністю "014. Середня освіта (Інформатика)" за освітньою програмою "Інформатика в закладах освіти" для отримання освітнього ступеня "бакалавр".