Метою навчальної дисципліни «Засоби цифрової підготовки та інформатика з методикою навчання» є формування у майбутніх вчителів початкової школи цифрової компетентності, як основи для успішного викладання початкового курсу інформатики як окремого предмета, так і для застосування новітніх засобів ІКТ в ході підготовки та проведення навчальних занять. Основними завданнями вивчення дисципліни є: ознайомлення із специфікою використання ІКТ в освітньому процесі початкової школи в ракурсі впровадження нового Державного стандарту початкової освіти; ознайомлення з інноваційними застосуваннями ІКТ в освітній практиці початкової школи; дослідження дидактичного потенціалу новітніх інструментів учнівської діяльності; формування цифрової компетентності майбутнього вчителя НУШ; ознайомлення з методикою використання ІКТ у початкових класах; ознайомлення з методикою організації позакласних заходів.

Метою вивчення дисципліни «Основ інформатики з методикою навчання» є: ознайомлення студентів факультету початкового навчання з шкільним курсом інформатики, сучасним станом його розвитку в початковій освіті; опанування студентами основ та загальних можливостей сучасних засобів ІКТ в освіті, придбання навичок застосування новітніх засобів ІКТ для розв’язання широкого кола задач; оволодіння навичками створення конспекту уроку, підбору системи завдань до вивчення різних тем з інформатики.

Метою викладання змістового модуля "Медіаосвіта" (курс "Інноваційна педагогіка) є розкриття освітнього потенціалу медіатехнологій, формування певних знань і умінь з основ медіаосвіти, розуміння ролі та значення медійного простору в професійному та особистісному становленні людини та використання медіатехнологій для створення навчального контенту.