Програма нормативної навчальної дисципліни «Методи обчислень» складена відповідно до освітньо-професійної програми «Інформатика в закладах освіти», галузі знань "01 Освіта/Педагогіка" спеціальності "014. Середня освіта (Інформатика)" для отримання освітнього ступеня "бакалавр". 

Курс "Методи обчислень" є фундаментальною навчальною дисципліною, яка передбачає опанування студентами компетенцій, спрямованих на створення цілісного уявлення та розуміння про ....

Рік вивчення дисципліни - 3, семестр - 6.

Загальна кількість годин – 120 (кредитів  – 4, змістових модулів – 4).
Аудиторна робота: 48 години (12 лекційних, 12 практичних, 24 лабораторних)
Самостійна робота: 72 години
Передбачена форма контролю: іспит


Програма нормативної навчальної дисципліни «Технології STEАM освіти» складена відповідно до освітньо-професійної програми «Інформатика в закладах освіти», галузі знань 01 Освіта / Педагогіка спеціальності 014 Середня освіта (інформатика).

Вивчення навчальної дисципліни передбачає опанування студентами технологіями STEАM та особливостями їх використання в навчально-виховному процесі загальноосвітніх навчальних закладів.

Загальна кількість годин курсу – 150 (кредитів  – 5; змістових модулів – 2).

Рік вивчення дисципліни - 3. Семестр - 6. 
Форма підсумкового контролю - залік. 

Програма нормативної навчальної дисципліни «Освітні сервіси Google» складена відповідно до освітньо-професійної програми «Інформатика в закладах освіти», галузі знань "01 Освіта/Педагогіка" спеціальності "014. Середня освіта (Інформатика)" для отримання освітнього ступеня "бакалавр". 

Навчальна дисципліна "Освітні сервіси Google" є курсом за вибором. Викладання дисципліни передбачає опанування студентами компетенцій, спрямованих на створення цілісного уявлення та розуміння про можливості та особливості сервісів Google при використанні в навчальній, виховній та майбутній  педагогічній діяльності.

Рік вивчення дисципліни - 3, семестр - 6.

Загальна кількість годин – 120 (кредитів  – 4, змістових модулів – 4).
Аудиторна робота: 48 години (8 лекційних, 12 практичних, 28 лабораторних)
Самостійна робота: 72 годин
Передбачена форма контролю: залік



Програма нормативної навчальної дисципліни «Методика навчання інформатика» складена відповідно до освітньо-професійної програми «Інформатика в закладах освіти», галузі знань 01 Освіта / Педагогіка спеціальності 014 Середня освіта (інформатика).

Курс "Методика навчання інформатика" є фундаментальною навчальною дисципліною, яка розкриває як теоретичні, так і практичні питання створення, розвитку і впровадження ІКТ у навчальний процес. Викладання дисципліни передбачає знайомство студентів з основними нормативними документами, програмним та методичним забезпеченням курсу, формами організації пізнавальної діяльності школярів та методами викладання, методичним та програмним забезпеченням курсу.

Рік вивчення дисциплін - 3. Семестр - 5.

Форма підсумкового контролю - іспит

КУрс "Дискретна математика" призначено для студентів першого (бакалаврського) рівня 3 року навчання cgtwsfkmyjcns 014 Середня освіта (інформатика), 5 семестр (заліковий модуль 2).

Загальна кількість годин: 90 (3 кредити)

Аудиторні години: 30 (12 лекційних та 18 лабораторних)

Самостіна робота: 60 годин

Передбачена форма контролю: іспит