Навчальна дисципліна "Самоменеджмент в Інтернеті" є курсом за вибором. Викладання дисципліни передбачає опанування студентами технологією самоменеджменту, від володіння якої суттєво залежить ефективність його зростання як майбутнього вчителя, адже кожен етап самовдосконалення вимагає своїх специфічних технік і прийомів самоменеджменту, комплексно представлених такими функціями самоменеджменту, як цілепокладання, планування, прийняття рішень, виконання, контроль і корекція, інформація і комунікація.

Рік вивчення дисципліни - 4, семестр - 8.

Загальна кількість годин – 90 (кредитів  – 3, змістових модулів – 4).
Аудиторна робота: 36 години (8 лекційних, 8 практичних, 20 лабораторних)
Самостійна робота: 54 годин
Передбачена форма контролю: залік

Авторський навчальний курс зорієнтований на формування у здобувачів вищої освіти  спеціальних знань та умінь, необхідних для здійснення професійної орієнтації школярів на сучасні ІТ-спеціальності.  

За результатами опанування курсу студенти: 

  • засвоють знання про специфіку складових професійної орієнтації школярів на ІТ-спеціальності;
  • набудуть  умінь проведення профорієнтаційної роботи зі школярами на ІТ-спеціальності  на усіх етапах її здійснення;
  • сформують переконання та мотивм проведення профорієнтаційної роботи зі школярами на ІТ-спеціальності.

Програма нормативної фундаментальної навчальної дисципліни «Комп'ютерне моделювання» складена відповідно до освітньо-професійної програми «Інформатика в закладах освіти», галузі знань "01 Освіта/Педагогіка" спеціальності "014. Середня освіта (Інформатика)" для отримання освітнього ступеня "бакалавр". 

Рік вивчення дисципліни - 4, семестри - 7 і 8. Загальна кількість годин курсу – 150 (5 кредитів).

У 7/8 семестрі передбачено:
Загальна кількість годин – 60/90 (кредитів  – 2/3, змістових модулів – 4/4).
Аудиторна робота: 22/38 години (6/6 лекційних, 2/6 практичних, 14/26 лабораторних)
Самостійна робота: 38/52 години
Передбачена форма контролю: залік/іспит.

Курс спрямовано на 

  • ознайомлення студентів з шкільним курсом інформатики, сучасним станом його розвитку; 
  • опанування студентами основ та загальних можливостей сучасної комп’ютерної технології в освіті,
  •  придбання навичок застосування сучасних інформаційних технологій для розв’язання широкого кола задач; 
  • оволодіння навичками створення конспекту уроку, підбору системи завдань до вивчення тем з інформатики.


Курс призначений для студентів спеціальності 014. Середня освіта (Інформатика) освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр". В процесі вивчення курсу здобувачі ознайомляться з технологіями проектування бази даних, реалізацією баз даних у середовищах MS Access  та MySQL, навчаться опрацьовувати дані за допомогою мови програмування PHP