Для студентів природничого, початкового, дошкільного факультетів, факультету славістики.

Програма нормативної  навчальної дисципліни Засоби цифрової підготовки складена відповідно до освітньо-професійної (освітньо-наукової) програми підготовки фахівців освітнього рівня «бакалавр»,  галузі знань 01 Освіта,   спеціальності 014 Середня освіта.

 

Предмет вивчення навчальної дисципліни основи педагогічної майстерності, педагогіка, педагогічні інформаційні технології.

 

Міждисциплінарні зв’язки загальна педагогіка, історія педагогіки, порівняльна педагогіка, вікова психологія, психологія, фізіологія, філософія, інформаційні технології в освіті.

 

Міждисциплінарні зв’язки: дисципліна «Засоби цифрової підготовки» є складовою навчального предмету «Педагогіка».

 

Мета та завдання навчальної дисципліни

 

Метою викладання навчальної дисципліни «Засоби цифрової підготовки» є формування інформаційної та цифрової компетентностей  майбутніх учителів, досягнення ними компетентнісного рівня, що відповідає державним та європейським вимогам до ІТ-компетентностей фахівців педагогічних спеціальностей. Усвідомлення сутності основних понять і теорій інформаційно-комунікаційних технологій щодо подальшого їх використанням у педагогічній діяльності, формування здатності усвідомлювати інформаційну педагогічну дійсність, навчити приймати ефективні педагогічні рішення засобами ІКТ. Формування вмінь і навичок організації самонавчання та створення персонального навчального середовища засобами ІКТ. Ознайомлення із сучасними формами електронного, дистанційного та змішаного навчання; готовність вільно, відповідально й безпечно використовувати  інформаційні технології та цифрові пристрої, а також самостійно опановувати нові; створювати інформаційні освітні продукти, працюючи індивідуально або в команді; критично оцінювати інформацію та її вплив на людину і суспільство, переваги та ризики використання ІТ для себе, суспільства й довкілля.

 

 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Засоби цифрової підготовки» є формування у майбутніх учителів системи знань, умінь і навичок в галузі електронної педагогіки, щодо використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій  в педагогіці, що є основою формування компетентності фахівця інформаційного суспільства.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати: поняття: інформаційна компетентність, цифрова компетентність, інформаційне суспільство, інформатизація освіти, інформаційно-комунікаційні технології, інформаційна діяльність, електронне, дистанційне та змішане навчання, електронна педагогіка, мобільне навчання, електронний підручник. інформаційного освітнього середовища, інформаційні ресурси. Принципи використання сучасних інформаційних технологій у професійній діяльності; основні напрямки розвитку інформатизації освіти в Україні та світі; програмні засоби інформатизації системи освіти;

вміти: оптимально використовувати ресурси інформаційних освітніх систем; інтегрувати сучасні інформаційні технології в освітню діяльність; застосовувати технології електронного офісу у навчальній діяльності; використовувати інформаційні технології при розв’язання професійно орієнтованих дослідних завдань; створювати електронні освітні ресурси для навчання різного рівня та різної форми, зокрема, вміти використовувати інтернет-ресурси, хмарні платформи підтримки електронного, дистанційного та змішаного навчання;  використовувати знання про процеси інформатизації суспільства і сфери освіти, враховувати психолого-педагогічні особливості використання ІТ в педагогічній діяльності.

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться___2_____ кредити ЄКТС __60_ годин.

Курс розкриває особливості розробки, впровадження та використання у дистанційному навчанні мультимедійних засобів та ресурсів.