Дисципліна вільного вибору для здобувачів освіти другого (магістерського) рівня спеціальності
014.021 Середня освіта (Мова і література (англійська)), 035 Філологія

Для малочисельної групи 2М 18 годин індивідуальної роботи

Вивчається у 3 семестрі, закінчується заліком

Метою вивчення навчальної дисципліни є:

формування системи сучасних лінгвокультурних знань, переважно про специфіку мовних картин світу і відповідних особливостей мовної поведінки носіїв іспанської мови, застосування набутих знань в удосконаленні практики іншомовного спілкування, навчанні іноземної мови, перекладу та в адекватному лінгвокультурному аналізі іноземної мови і мовлення.